NGC4565 – Annotated – Lluís Ribé

NGC4565 - Annotated - Lluís Ribé

NGC 4565

Son 30 imatges de 600” L y 10 també de 10” de RGB. A demés 10 imatges de 30” de RGB. Total 10h 15’.

Telescopi C11 a f 2000 y càmera Moravian G3 16200. Muntura GM 2000 HPS II.

Matadepera. 1 y 25 d’abril de 2022.

Al treballar amb banda ampla, com el cel no es massa bo, tinc problemes amb els gradients, que son bastant forts. No es ho mateix que treballar amb banda estreta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.